Search results for "[genes] FLI1"

11 hits were found for '[genes] FLI1'

# Family MCID Name MIFTS Score
1
EWN003 Ewing Sarcoma 63 23.709
2
P LKM002 Leukemia 70 20.533
3
SRC014 Sarcoma 66 20.533
4
JCB001 Jacobsen Syndrome 49 11.854
5
P DMN001 Diamond-Blackfan Anemia 69 11.854
6
THR101 Thrombocytopenia, Paris-Trousseau Type 21 11.854
7
DSM007 Desmoplastic Small Round Cell Tumor 49 11.854
8
KPS002 Kaposiform Hemangioendothelioma 41 11.854
9
EWN002 Ewing's Family of Tumors 45 11.854
10
EXT052 Extraskeletal Ewing Sarcoma 33 8.382
11
ISL033 Isolated Delta-Storage Pool Disease 14 8.382