Search results for "erythremias, beta-"

The MalaCard for "erythremias, beta-" has been retired.
Searching MalaCards for entries containing "erythremias, beta-"

5 hits were found for 'erythremias, beta-'

# Family MCID Name MIFTS Score
1
P LKM002 Leukemia 70 0.231
2
PLY125 Polycythemia Vera, Somatic 63 0.144
3
P MNC007 Monocytic Leukemia 52 0.100
4
P SDR003 Sideroblastic Anemia 40 0.091
5
c ACT009 Acute Monocytic Leukemia 46 0.087